Logopedie

Spraak- en taalscreening op de basisschool

Goed spreken en begrijpen is belangrijk voor een goede verstandelijke, emotionele en sociale ontwikkeling. Kinderen met taal- en/of spraakproblemen hebben vaak moeite met spellen, lezen en leren. Zijn er problemen op dit gebied, dan is het belangrijk hier op tijd iets aan te doen.

Logopedist van de GGD

Als je kind vier of vijf jaar is, krijg je een vragenlijst over de spraak-taalontwikkeling van je kind. Je leerkracht van je kind krijgt deze vragenlijst ook. Als uit de antwoorden van één van beide vragenlijsten blijkt dat een spraak-taalscreening nodig is, dan gebeurt dit op school. De ouders hoeven hierbij niet aanwezig te zijn.

De logopedist voert een gesprekje met je kind en let hierbij op: spraak, taalbegrip, taalgebruik, stem, mondgewoonten en luistervaardigheden. Je kind benoemt plaatjes, zegt woorden en zinnen na en voert opdrachten uit. De logopedist bespreekt de uitkomsten met de leerkracht en je krijgt zelf schriftelijk bericht.

Wat gebeurt er na de screening?

  • controle
  • gerichte adviezen en/of oefensuggesties voor ouder(s) en/of leerkracht
  • verwijzing naar een vrijgevestigde logopedist voor verder onderzoek en/of behandeling
  • verwijzing naar jeugdarts of huisarts

Aanmelden voor logopedie

Als ouder, leerkracht of intern begeleider kun je, ook buiten de algemene contactmomenten, een kind aanmelden voor onderzoek bij de logopedist. Dit geldt voor alle kinderen van de basisschool.