Logopedie

De preventieve logopedie heeft als doel om zo vroeg mogelijk problemen op het gebied van spraak, taal, luistervaardigheden, mondgedrag en stem op te sporen en (zo mogelijk) te voorkomen.

Bij de 4-5 jarigen voert de logopedist de spraak- taalscreening uit. Voorafgaand aan deze screening vullen de ouders en de leerkracht een vragenlijst in. De logopedist beoordeelt naar aanleiding van de antwoorden of een kind tot de risicogroep voor spraak- en/of taalproblemen behoort, of dat andere logopedische risicofactoren aanwezig zijn. De logopedist ziet deze kinderen voor een spraak-taalscreening. Daarbij wordt gelet op spraak, taal, luistervaardigheden, mondgedrag en stem.

De bevindingen van de logopedist worden met de leerkracht besproken. Naar aanleiding van de bevindingen zijn er diverse mogelijkheden:

  • er wordt een controle afgesproken
  • ouders krijgen gerichte adviezen en/of een oefenprogramma mee
  • de leerkracht krijgt gerichte adviezen
  • er wordt advies voor uitgebreider onderzoek gegeven
  • het kind wordt verwezen naar een vrijgevestigde logopedist
  • het kind wordt verwezen naar de jeugdarts of huisarts.

Kind aanmelden en/of vragen
Hebben ouders, leerkrachten of intern begeleiders een vraag dan kunnen zij, ook buiten de reguliere contactmomenten, een kind aanmelden voor onderzoek bij de logopedist. Deze mogelijkheid van een logopedisch onderzoek op verzoek geldt voor alle kinderen van de basisschool, dus van groep 1 tot en met 8.

Voor vragen of opmerkingen kunt u een mail sturen naar: logopedie@ggdnog.nl.