Uitkomst tevredenheidspeilingen

dinsdag 9 februari 2021

Afgelopen oktober/ november zijn er tevredenheidspeilingen gehouden onder ouders, leerlingen en teamleden. De uitkomsten hiervan zijn inmiddels in de MR besproken.

Hieronder staat een samenvatting van de uitkomsten;

Leerlingen:

De leerlingen uit de groepen 5 tot en met 8 geven de school een 8,8. 45 van de 46 leerlingen hebben de peiling ingevuld.

De leerlingen zijn zeer positief over de goede, aardige leraar die goed lesgeeft, waar veel van geleerd wordt en die extra hulp geeft op een goede en gezellige school.

Op het punt “Ik vind dat leraren optreden als er kinderen gepest worden ” geeft een klein percentage aan dat ze vinden dat de straffen te laag zijn ook al is het probleem wel opgelost.

Een aantal kinderen uit groep 7/8 geeft aan liever vakantie te hebben dan naar school te gaan.

Al met al kunnen we de conclusie trekken dat de leerlingen de school een hoog cijfer geven en dat we zelf kritisch moeten blijven kijken naar bespreekpunten en hier ook actie op ondernemen.

Ouders:

Iets meer dan de helft van de ouders heeft de peiling ingevuld. De ouders geven de school een 8,0.

Ouders zijn tevreden over: de kwaliteit, het schoolklimaat, het welbevinden, pedagogisch handelen, lesgeven en ondersteuning.

Een aantal ouders geven aan behoefte te hebben aan een stappenplan welke wij inzetten bij pestgedrag. Hier gaan wij mee aan de slag.

Ouders hebben behoefte aan informatie vanuit school: Op korte termijn komt er een ouderapp welke wij naast de nieuwsbrief in gaan zetten voor de communicatie ( meer info volgt in volgende nieuwsbrief).

Een aantal ouders willen meer contactmomenten met school. Reactie vanuit school; Naast 2 oudergesprekken, 2 facultatieve gesprekken, 2 rapporten en ouderportaal, kunnen ouders altijd (indien nodig) een afspraak maken met de leerkracht van uw kind.

Teamleden:

75 % van de teamleden heeft de peiling ingevuld. Gemiddeld geven de teamleden de school een 8,4.

De teamleden is tevreden over: de kwaliteitszorg, het leerstofaanbod, de leertijd en de afstemming.

Bespreekpunten zijn: creatieve vorming, zelfstandigheid, eigenaarschap van de leerlingen en de uitdagende leeromgeving. De komende periode gaan wij met deze punten aan de slag en zullen u informeren over de voortgang.

conclusies:

De algemene tevredenheid onder zowel leerlingen, ouders en medewerkers is groot. Door goed te kijken naar de bespreekpunten en hierop acties te ondernemen gaan wij ervoor om van OBS Oosterhuizen een nog mooiere school van te maken. Als team hebben wij hier in ieder geval veel zin in.

Delen via