Identiteit van ons onderwijs: openbaar!

Op een openbare school is ieder kind en iedere leerkracht welkom, welke sociale, culturele of levensbeschouwelijke achtergrond ze ook hebben. Het openbaar onderwijs leert kinderen van jongs af aan respect te hebben voor elkaars meningen en levenbeschouwelijke overtuiging. Scholen besteden op basis van diversiteit en gelijkwaardigheid actief aandacht aan overeenkomsten en verschillen tussen kinderen, zonder voorkeur voor één bepaalde opvatting.

Kernwaarden van openbaar onderwijs

  • Iedereen welkom
  • Iedereen benoembaar
  • Wederzijds respect
  • Waarden en normen
  • Van en voor de samenleving
  • Levensbeschouwing en godsdienst

Niet apart, maar samen

De openbare school maakt actief werk van de pluriformiteit die onze samenleving kenmerkt, gaat segregatie in zwarte en witte scholen tegen, draagt bij aan de integratie en stimuleert democratisch burgerschap. In het openbaar onderwijs leren kinderen van elkaar, door het actief verkennen van hun culturele, levensbeschouwelijke en economische achtergronden.

De openbare school brengt verschillende opvattingen bij elkaar en laat kinderen er op basis van gelijkwaardigheid over in discussie gaan. Niet om de ander te overtuigen van het eigen gelijk, maar om kritisch naar zichzelf en medeleerlingen te leren kijken. De openbare school leert kinderen waarnemen hoe verschillende achtergronden tot ander denken en handelen kunnen leiden en het leert hen vanuit dat inzicht eigen opvattingen te ontwikkelen. Als je weet wat anderen beweegt, kun je beter met elkaar samenleven. In het openbaar onderwijs leren kinderen door ontmoeting. Ook levensbeschouwing hoort daarbij; het maakt immers deel uit van onze cultuur. Op een openbare school heeft elk kind en iedere ouder recht van spreken. Iedereen doet er toe.

[bron: openbaaronderwijs.nu]