Computers en digitale schoolborden (ICT)

Visie op ‘leren met ICT’

O.b.s. Oosterhuizen is zich bewust dat ICT in toenemende mate een belangrijke rol inneemt in de maatschappij en in het alledaagse leven van de leerlingen en vindt het noodzakelijk dat ICT een duidelijke plek krijgt in het onderwijs bij ons op school.

Het werken met ICT als hulpmiddel is een logisch gevolg van onze algemene visie en luidt als volgt:

O.b.s. Oosterhuizen ziet ICT als een middel om leren en onderwijzen te verrijken, de onderwijspraktijk efficiënter en effectiever in te richten en meer differentiatie in het onderwijs te realiseren. O.b.s. Oosterhuizen wil kinderen toerusten op een wereld die ICT-basisvaardigheden, mediawijsheid en informatievaardigheden van hen verwacht.

Computers

Binnen ons onderwijs is de computer niet meer weg te denken. U komt ze overal in de school tegen. In 2022 zijn er nieuwe chromebooks aangeschaft en in 2024 zijn er nieuwe chromebooks  aan toegevoegd.

De leerlingen van groep 1 en 2 leren op een speelse, maar gestructureerde wijze omgaan met de computer, waarbij computervaardigheden en kennis worden ontwikkeld. Voor de leerlingen van groep 3 t/m 8 is de computer een aanvulling op de lessen. Er zijn ook speciale programma’s om extra hulp te bieden aan de individuele leerling.

In groepen 5/6 en 7/8 wordt gewerkt met Snappet. Dit zijn tablets die i.p.v. werkboekjes worden ingezet voor de verwerking van o.a. de lessen rekenen/wiskunde en taal/spelling. De leerkracht blijft de instructie geven.

De uitwerking van het ICT beleidsplan zorgt voor verdere integratie van het computergebruik in de onderwijspraktijk. Er zijn duidelijke afspraken gemaakt over het gebruik van de computers en het surfen op internet.

Digitale schoolborden

Alle groepen werken sinds mei 2018 met een touchscreen.