Vakgebieden en methodes

U mag ervan uit gaan dat wij onze belangrijkste opdracht goed uitvoeren, namelijk het verzorgen van onderwijs van hoge kwaliteit, waarbij het behalen van de kerndoelen (ministerie van onderwijs) het basisdoel is. Op onze school gebruiken we hiervoor de volgende methoden:

Vakgebied Methode
Nederlandse taal Kleuterplein
Staal
Zo Leren Kinderen Lezen en Spellen
CPS map fonemisch bewustzijn
CPS map begrijpend luisteren en woordenschat
Stenvertbloks
Topklassers
Kinheim ontleden
Lijn 3
Kleuteruniversiteit
Lezen Lijn 3 in groep 3
Karakter groep 4 t/m 8
Kleuteruniversiteit
Begrijpend lezen Leeslink
Lijn 3 in groep 3
CPS werkmap begrijpend lezen
Kleuteruniversiteit
CPS map begrijpend luisteren
Rekenen en wiskunde Kleuterplein
Wereld in getallen 5 Groep 5 t/m 8 op Snappet
CPS map gecijferd bewustzijn
Kien
Stenvert Blocs
Kinheim (metriek)
Topklassers
Rekentijgers
Rekensprint
Schrijven Klinkers in groep 3 en 4
Schrijven in de basisschool in groep 5 t/m 8
Engels Groove.me 1 t/m 6
Take it easy
Bewegingsonderwijs/Zintuiglijke en lichamelijke ontwikkeling/Bevordering Gezond Gedrag Kleuterplein
Bewegen in het speellokaal
Bewegen samen regelen
Bewegingsonderwijs in het speellokaal
Sportkanjers
Aardrijkskunde Kleuterplein
Blink Wereld aardrijkskunde
lijn 3
Wereld oriëntatie Koekeloere
(Junior) Informatie
Geschiedenis Kleuterplein
lijn 3
Blink Wereld geschiedenis
Natuur/Biologie/Techniek Kleuterplein
Leefwereld
Huisje boompje beestje
Buitendienst
Lentekriebels
Lijn 3
Koekeloere
Sociale redzaamheid/   Verkeer Verkeerskranten VVN
Sociaal Emotionele   Vorming Kwink
ZIEN (signaleringsinstrument)
Handvaardigheid / Tekenen Uit de kunst
Tekenen doe je zelf
Muziek Muziek moet je doen
Studievaardigheden Blits (vanaf groep 6)

Bewegingsonderwijs De kleuters hebben naast het buitenspelen op dinsdag en donderdag gymles in het speellokaal. De kinderen gymmen in sportkleding of in hun ondergoed. Het is prettig als de kleuters gymschoenen zonder veters dragen. Om de zelfstandigheid te bevorderen adviseren wij makkelijke kleding en schoenen. De groepen 3 tot en met 8 krijgen 2 keer per week een gymles in de sportzaal van het Dorpshuis naast de school. Bij mooi weer geven de groepsleerkrachten hun lessen buiten op het multifunctionele kunstgrasveld en op het plein. Als kinderen om de een of andere reden niet mogen gymmen, dienen de ouders hiervoor een briefje mee te geven of dit aan de groepsleerkracht te melden. Hoewel er geen speciale sportkleding wordt voorgeschreven, is gewone kleding niet toegestaan. Het dragen van gymschoenen (liever niet met zwarte zool) wordt aangeraden, in verband met de kans op voetschimmels of gekneusde tenen. Om te voorkomen dat gymspullen worden vergeten, mogen ze op school blijven. Voor de vakanties gaan de tassen mee naar huis. Vergeet dan niet te controleren of de gymschoenen nog passen! Vaker de gymkleding verschonen wordt aangeraden.

Sportkanjers Sportkanjers heeft als doel om meer maatschappelijke winst te halen uit sport en spel. We denken dat sport en spel een meerwaarde kan zijn voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen. Sportkanjers geeft meer handvatten om te reageren op gedrag van kinderen tijdens de gymlessen. Sport wordt als middel ingezet. De sportkanjerspelletjes zijn bij uitstek geschikt om kinderen te stimuleren allerlei gewenste vaardigheden te ontwikkelen. Leren samenwerken, elkaar vertrouwen, beter omgaan met kritiek, kunnen reflecteren op gedrag en sportiviteit zijn vaardigheden die aan bod komen. Het is wel de bedoeling dat de gymles gewoon de gymles blijft. De algemeen geldende afspraken voor de sportkanjergymlessen zijn:

  • We helpen elkaar
  • We vertrouwen elkaar
  • Niemand doet zielig
  • We lachen niet uit
  • Niemand speelt de baas
  • We hebben respect voor onszelf en anderen

Het is fantastisch als deze afspraken ook buiten de gymlessen stand houden. Voor meer informatie over de Stichting Sportkanjers gaat u naar www.sportkanjers.nl

Wetenschap & Techniek Hierbij gaat het om onderzoekend en ontwerpend leren. Hiervoor zijn specifieke materialen aangeschaft. Door te experimenteren wordt gezocht naar verklaringen. Dit komt aan bod bij verschillende vakgebieden, maar ook bij het doe-circuit is het een vast onderdeel. Ook gaan we jaarlijks naar de technodiscovery waar we elk jaar een andere opdracht krijgen.

Doe-circuit Regelmatig (zie voor data de nieuwsbrief) werken de kinderen uit groep 5 t/m 8 in een doe-circuit. Zij mogen dan kiezen aan welke onderdelen ze willen deelnemen. In kleine groepen wordt met hulp van ouders en leerkrachten gewerkt aan kunst, cultuur, techniek en de creatieve vakken.  

Schrijven Onze schrijfmethode kent twee versies. Een voor rechtshandigen en een voor linkshandigen. In groep 3 schrijven de kinderen eerst met potlood en daarna krijgen ze een rollerpen. Vanaf groep 4 gaan we, na de kerstvakantie over op vulpennen. De leerlingen in groep 4 krijgen van de school een vulpen. Mocht deze stuk gaan, dan kan er bij de groepsleerkracht voor € 4,00 een nieuwe aangeschaft worden. Voor linkshandigen zijn deze pennen ook geschikt. U mag natuurlijk ook zelf voor een goede vulpen zorgen. Tot en met groep 8 blijven de kinderen met een vulpen schrijven. Alleen bij schrijfproblemen kan in overleg hiervan afgeweken worden. Daarnaast kunnen er ook nog andere hulpmiddelen ingezet worden.

Verkeersexamen Jaarlijks neemt groep 7 deel aan het door Veilig Verkeer Nederland georganiseerde verkeersexamen. Hiervoor wordt (meestal) in de maand april eerst het schriftelijke examen gemaakt; enige weken later volgt het praktische gedeelte. Dit laatste bestaat uit het volgen van een van tevoren bekendgemaakte fietsroute door Beekbergen. De fietsen worden voorafgaand op veiligheid gecontroleerd. Als het kind uiteindelijk heeft laten zien, dat het veilig door het verkeer kan bewegen, ontvangt het een diploma.

Relationele en seksuele vorming Kinderen worden op school voorbereid op hun toekomstige rol in de maatschappij. In de kerndoelen is aandacht voor  seksuele weerbaarheid en respectvol omgaan met seksualiteit en seksuele diversiteit opgenomen. Met het lespakket ‘Relaties & Seksualiteit’ reiken wij de kinderen uit groep 1 t/m 8 de juiste kennis, attitude en vaardigheid aan. Ieder jaar in de ‘week van de lentekriebels’ besteden wij hier extra aandacht aan. Daarnaast zijn wij in het bezit van het vignet ‘Gezonde School’ met als themacertificaat ‘Relaties & Seksualiteit’.

Actief Burgerschap “De bereidheid en het vermogen deel uit te maken van een gemeenschap en daar een actieve bijdrage aan te leveren”, zo luidt de omschrijving van actief burgerschap. Onderdelen die daaronder vallen zijn normen en waarden en burgerschapsvorming. We willen het belang van democratische waarden doorgeven. Dit betekent dat we er op school naar streven om kinderen het gevoel te geven dat ze mee kunnen en mogen praten over belangrijke zaken, zodat ze zich betrokken voelen bij de klas, de school en de omgeving van de school. Democratisch gedrag is niet aangeboren en zal dus moeten worden aangeleerd. Jong beginnen is belangrijk. Voor de schoolsituatie betekent dit dat er vanaf groep 1 gewerkt wordt aan de democratische houding van kinderen. Op school geven we daar invulling aan door alle leerlingen kennis aan te reiken van en kennis te laten maken met verschillende achtergronden en culturen van leeftijdgenoten.

Activiteiten/lessen m.b.t. actief burgerschap.
1/2 3/4 5/6 7/8
De school doet ieder schooljaar iets voor of in samenwerking met de buurt.

Voorbeelden: Herdenking bevrijding bij het monument, afvaardiging van school naar dorpsraadvergaderingen, Eredag.

x x x x
De leerlingen krijgen lessen over verkiezingen, politieke partijen, de Tweede Kamer, democratie.

Voorbeelden: Lesbrief over prinsjesdag/ troonrede/ miljoenennota, Kinderverkiezingen (leerlingenraad),

Argus Clou en Blink Wereld

x x x
De leerlingen hebben in hun schoolloopbaan minimaal één keer een gastles van bureau Halt of stichting Voorkom gevolgd. x
Elk jaar is er een activiteit op de dag van de rechten van het Kind.

Voorbeelden: Gastles Amnesty International, Rode Kruis, GGD

x
Kinderen leren een (kring)gesprek te voeren over een maatschappelijk thema.

Voorbeeld: Krantenknipsels

x x x
De school heeft een leerlingenraad. x x
Ieder kind neemt actief deel aan een sociaal project.

Voorbeelden: Eredag, Kika, Kinderpostzegels.

x x x
Aanvullingen:

In onze aardrijkskundemethode Argus Clou en Blink Wereld zijn de acht aspecten van wereldburgerschap in thema’s verwerkt. Het betreft de volgende aspecten: diversiteit, identiteit, mensenrechten, duurzame ontwikkeling, globalisering, verdeling, vrede en conflict en mondiale betrokkenheid.

 

Andere activiteiten:

–       Dag van de duurzaamheid
–       Excursie technodiscovery groep 5 t/m 8
–       Nationale voorleesdag
–       Voorleeswedstrijd
–       Lezen van de SamSam
–       Werkstukken en spreekbeurten
–       Vieringen van Oranjefeest, Kerstmis, Leerkrachtendag, Pasen, Sinterklaas
–       Bezoek ASK in schouwburg
–       Cultuurmenu
–       Leeslink met actuele onderwerpen
–       Sporttoernooien
–       Brandweerspelen met Beekbergen en Lieren.
–       Vignet Gezonde School met themacertificaten: ‘Sport en bewegen’, ‘Milieu en natuur’, ‘Relaties en seksualiteit’.
–       Nationaal schoolontbijt
–       Klasselunch
–       Koningsspelen
–       Herfstwandeling
–       Eredag
–       Groep 7 fietst Oosterhuizense fietsroute tijdens sportweek
–       Kerstattenties rondbrengen in het dorp
–       Verkoop kinderpostzegels
–       Normen en waarden: school-en klassenregels.
–       Koekeloere
–       Bezoek Kroller Muller Museum
–       Bezoek Rijksmuseum

 

Geestelijke stromingen

1/2 3/4 5/6 7/8
Kinderen bezoeken verschillende gebedshuizen en krijgen gerichte opdrachten mee.

Voorbeelden: Bezoek Rooms-Katholieke en Protestantse kerken door groep 7/8.

Groep 5 t/m 8: Kijken naar Heilige Huisjes van school tv over: Protestantse kerk, Moskee, Katholieke kerk, Synagoge, Hindoetempel

Groep 3/4: Kijken naar Huisje boompje beestje, afleveringen over: godsdienst: Een huis om stil te zijn, bezoeken een moskee, tempel en kerk, leven in Marokko, vrede op aarde, Het christelijke kerstfeest besproken.

x x x
Mensen van verschillende godsdiensten worden uitgenodigd.

Voorbeelden: Gastles Jodendom in groep 7/8, de mogelijkheid om godsdienstlessen te volgen in groep 3 t/m 8.

x
Kinderen maken een muurkrant. x

Sociaal-emotionele ontwikkeling en sociale cohesie

De school gebruikt de volgende methoden: ‘Kwink’ en ‘Sportkanjers’, Kriebels in je buik, Huisje boompje beestje bespreekt regelmatig zaken rondom SEO.
De school heeft een pestprotocol en iedereen weet wat er in staat.
De school gebruikt ‘Zien’ als leerlingvolgsysteem voor de sociaal emotionele ontwikkeling. Om de inhoud van de lessen en het aantal lessen SEO te bepalen.
Kinderen die SEO problemen hebben worden daarin begeleid in een structuur die overeenkomt met de begeleiding van leerproblemen: signaleren, diagnosticeren, uitvoering, evaluatie, handelingsplannen, communicatie met ouders.
Leerkrachten zijn op de hoogte van de essentiële leefgewoonten/leefregels die voor elk kind in zijn/haar klas gelden.
Leerkrachten richten de school(omgeving) en de organisatie van het schoolprogramma zo in dat kinderen worden gestimuleerd tot zelfstandigheid en sociaal gedrag.

Voorbeelden: Verkeerslessen: Jeugdverkeerskrant, verkeersexamen, Ligthwise, Streetwise, Dode-hoek-les, verkeersouders.

Geld inzamelen voor goede doelen: Kinderpostzegels en wisselende doelen (Serious Request, KIKA, Schoenendoosactie, Kinderboerderij etc.)

Geestelijke Vorming Onderwijs/Humanistische Vorming Onderwijs

Elke woensdagochtend worden er, vanaf groep 3, lessen van een half uur aangeboden voor HVO, PKN en KPN