De medezeggenschapsraad (MR)

Elke basisschool heeft een medezeggenschapsraad, waarin zowel personeelsleden als ouders zitting hebben. De medezeggenschapsraad vervult een belangrijke rol tussen bestuur en school. De raad heeft de (formele) taak mee te denken of mee te beslissen in zaken die voor school en/of kinderen en ouders van belang zijn. De raad treedt op als overlegorgaan tussen ouders, school en het bevoegd gezag, het stichtingbestuur.

Onze MR bestaat uit 5 leden, waar van er 2 uit de personeelsgeleding zijn gekozen en 3 uit de oudergeleding. De MR heeft in verschillende zaken adviesrecht en in weer andere zaken instemmingbevoegdheid. Er wordt onder andere gesproken over: het schoolplan, het formatieplan, de financiën, verbouwingen en onderwijskundige zaken. De MR vergadert ongeveer 6x per jaar. Nieuws van de MR bereikt u via de nieuwsbrief.

Naast de MR is er ook een GMR (Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad) waarin alle scholen van onze stichting Leerplein055 vertegenwoordigd zijn.

Lees meer over de GMR